FAQs | Site Map | Zoeken | English | Nederlands

Gebruiksvoorwaarden

I. ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

1. Welkom op WWW.MICROTORCHES.COM. Onderstaand zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Blazer Europe BV (hierna “Blazer”). Door gebruik te maken van onze website, geeft u aan dat u onze voorwaarden heeft gelezen, deze begrijpt en accepteert dat u gehouden bent aan deze voorwaarden en dat u zich zult houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik dan onze website niet. Indien u onze website MICROTORCHES.COM bezoekt, accepteert u deze voorwaarden. U gelieve de voorwaarden zorgvuldig te lezen.
 
2. Deze website wordt gecontroleerd en in de lucht gehouden door Blazer vanuit het hoofdkantoor in Nederland. Blazer sluit iedere aansprakelijkheid uit inzake de juistheid en de beschikbaarheid van het materiaal op onze website voor gebruik op andere locaties, en toegang tot deze materialen vanuit andere landen waar deze inhoud mogelijk illegaal en verboden is. Gebruikers die onze website vanuit een andere locatie bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn zelf gehouden aan de lokale wetten en regelgeving.

3. Enige claim gerelateerd aan, en het gebruik van, deze website en de inhoud van de website valt onder de Nederlandse wetgeving.

II. COPYRIGHT/AUTEURSRECHTEN

1. De volledige inhoud van deze website, zoals tekst, plaatjes, afbeeldingen, logo's, ikonen, audio clips, digitale downloads, database gegevens, en software, zijn het eigendom van Blazer of zijn toeleveranciers en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.
 
2. De samenstelling van de gehele inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van Blazer en is beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.
 
3. Alle software welke is toegepast op de website is het eigendom van Blazer of zijn software toeleveranciers en is beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.

III. TRADEMARKS/MERKEN

1. Blue Flame, Blue Flame Products, Blue Flame Micro Torches, Blazer Europe, MICROTORCHES.COM, MICRO-TORCHES.COM, MICRO-TORCH.COM, BLAZER.NL, BLAZER-BLUEFLAME.COM, BLUEFLAME-BLAZER.COM, BLAZEREUROPE.COM, BLAZER-EUROPE.COM en andere merken genoemd op onze website zijn geregistreerde merken van Blazer. Alle overige merken welke niet van Blazer zijn maar wel op onze website staan, zijn het eigendom van de respectievelijke merkenhouders.

IV. LICENTIE EN TOEGANG TOT DE WEBSITE

1. Blazer verleent u een beperkte toegangslicentie tot onze website voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan gegevens te downloaden (anders dan noodzakelijk voor de opbouw en weergave van de pagina), te veranderen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blazer.

2. Deze licentie en de inhoud van de website mogen niet worden doorverkocht of op enigerlei wijze commercieel worden gebruikt. Hieronder vallen onder meer enige verzameling, samenstelling of aggregatie van productgegevens, -omschrijvingen of -prijzen; enig afgeleid gebruik van de website of de inhoud; enige vorm van downloaden of kopieren van (klant)gegevens ten voordele van een andere commerciele aanbieder; of enig gebruik van data mining, robots, of vergelijkbare dataverzamelingstechnieken.

3. Deze website, of delen hiervan, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of op enigerlei wijze commercieel geexploiteerd worden zonder de uitdrukkkelijke schriftelijke toestemming van Blazer.

4. Wij geven u een gelimiteerd, herroepbaar en niet-exclusief recht om vanuit uw Site een link te creeeren naar de home pagina van MICROTORCHES.COM zolang deze link Blazer of hun producten of diensten niet op een foutieve, misleidende, valse, denigrerende of op andere wijze beledigende wijze weergeeft.

V. PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

1. Blazer doet er alles aan om zo nauwkeurig mogelijk gegevens weer te geven. Echter, Blzer garandeert niet dat de productomschrijvingen of andere inhoud op deze website juist, compleet, betrouwbaar, recent of vrij van fouten is. Wij wijzen u erop dat de digitale weergave van produkten zoals weergeven op onze website kunnen afwijken van het feitelijke product.

2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor productomschrijvingen weergegeven op onze website.

VI. AANBIEDINGEN, AANVRAGEN EN OFFERTES

1. Blazer behoudt zich alle rechten voor hoe te handelen in het geval van een aanvraag inzake onze producten.

2. Bepaalde producten die getoond worden op de website kunnen niet beschikbaar zijn in uw land, of alleen beschikbaar via een agent, distributeur of wederverkoper. De informatie op onze website is geen aanbieding, niet impliciet noch expliciet, en mag ook niet als zodanig geinterpreteerd worden.

3. Blazer heeft geen enkele verplichting om een aanbieding te doen en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een aanvraag af te wijzen.

VII. UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

1. U accepteert dat het gebruik van deze website op uw eigen risico geschiedt. Blazer kan niet garanderen dat deze website, zijn servers of e-mail verstuurd van Blazer of MICOROTORCHES.COM vrij zijn van virussen en andere schadelijke componenten.

2. Blazer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade op enigerlei wijze onstaan uit of door het gebruik van deze website, inclusief doch niet gelimiteerd tot directe, indirecte, incidentele, en vervolgschade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot de op de website aangegeven richtlijnen voor onderhoud en installatie.

VIII. TOEPASSELIJK RECHT

1. Met het bezoek aan MICROTORCHES.COM, stemt u in dat Nederlands recht van toepassing is op deze Gebruiksvoorwaarden en op enig verschil van mening dat tussen u en Blazer kan ontstaan.

IX. MENINGSVERSCHILLEN EN CONFLICTEN

1. Enig meningsverschil en/of conflict op enigerlei wijze gerelateerd aan uw bezoek aan MICROTORCHES.COM zal behandeld worden door de van toepassing zijnde rechtbank te Amsterdam, The Netherlands.

X. BELEID TEN AANZIEN VAN DE SITE, WIJZIGINGEN EN JURIDISCHE DEELBAARHEID EN UITSLUITING

1. U gelieve kennis te nemen van onze overige voorwaarden zoals onze leveringsvoorwaarden welke ook te vinden zijn op deze website. Ook deze voorwaarden reguleren uw bezoek aan MICROTORCHES.COM.

2. Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment onze website en/of deze voorwaarden te wijzigen. Indien een van de voorwaarden als ongeldig, onwettig of om enige reden als niet afdwingbaar zal worden bestempeld, wordt deze voorwaarde deelbaar geacht en uitgesloten van deze overeenkomst. Indien dit plaatsvind zal hierdoor de overeenkomst aangaande de overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Het is Blazer toegestaan om op ieder moment deze Gebruiksvoorwaarden te herzien, te wijzigen en de gewijzigde versie op de website te publiceren.

4. Met het gebruik van onze website verklaart u gehouden te zijn aan deze wijzigingen en u dient derhalve periodiek deze pagina te bezoeken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

XI. ONS ADRES
Blazer Europe BV
P.O. Box 1080
1300 BB Almere, The Netherlands
Tel: +31-36-534-6494
Fax: +31-36-534-2528
Email: salesnet@blazer.nl
www.microtorches.com
www.micro-torches.com
www.micro-torch.com
www.blazer.nl
www.blueflame-blazer.com
www.blazer-blueflame.com
www.blazer-europe.com
www.blazereurope.com
Copyright 2001-2002, Blazer Europe BV. Alle rechten voorbehouden.
WWW.MICROTORCHES.COM